Als autoriteit op het vakgebied van evenementen gebruiken duidelijke criteria en meetinstrumenten bij (benchmark) onderzoek zoals onze eigen monitoren. Deze hebben we zelf ontwikkeld, vaak samen met de sector. We hanteren heldere uitgangspunten en definities die inmiddels door de gehele sector worden gehanteerd.

Door ons uitgebreide portefeuille in toeristische en citymarketing opdrachten ontwikkelen we ook hier veel kennis. Die vertalen we inmiddels naar eigen beschrijvingen die naar onze mening helder en duidelijk zijn.

Gebruik van deze informatie is uitsluitend toegestaan met bronvermelding van / verwijzing naar Respons – Evenementen | Toerisme | Citymarketing.

Respons Evenementenbelang

Evenementenbelang gaat over de aantrekkingskracht. Is het plaatselijk, regionaal, nationaal of  internationaal? Vanuit diverse oogpunten is zinvol te bepalen wat de aantrekkingskracht is. De branche maar ook overheden gebruiken onze maatstaf zodat er onderling uitwisselbare gegevens zijn.

Als basis geldt: hoe meer aandacht (bezoeken)  die verder van het evenement vandaan komen, hoe groter het belang. Een evenement van internationaal belang creëert in principe meer effect dan een regionaal of nationaal evenement. Op economisch gebied maar ook qua (marketing) uitstraling.

Herkomst

De herkomst van bezoekers bepaalt dus de categorie van een evenement:

 • waar komt de bezoeker vandaan (postcode, plaats en of land)?
 • is de bezoeker specifiek voor het evenement gekomen?

Als deze gegevens ontbreken, gebruiken we:

 • algemene gegevens over het publieksprofiel van het genre (bijv. jazzfestivals)
 • gegevens van vergelijkbare evenementen (naar bereik, regio, doelgroep)

Bij het bepalen van het belang hanteren we de volgende kaders:

Internationaal belang: minimaal 10% van de bezoekers komt speciaal voor het evenement van buiten Nederland.

Nationaal belang: minimaal 10% van de bezoekers komst speciaal voor het evenement en woont buiten de regio.

Regionaal belang: minimaal 10% van de bezoekers komt specifiek voor het evenement van buiten de gemeente.

Als begrenzing van een regio wordt een straal van een Nederlandse provincie aangehouden, zijnde 33 km. De locatie van een evenement is daarbij het middelpunt. Dit betekent dat een evenement voldoet aan het criterium ‘nationaal belang’, als minimaal 10% van de bezoekers meer dan 33 km van de (hoofd)locatie woont.

Naast deze categorieën zijn de overige evenementen van een plaatselijk belang die beperkt bezoekers van buiten de gemeente trekken.

Het percentage voor internationale, nationale en regionale bezoekers is vastgesteld op 10%. Dit is conform de regels voor internationale beurzen zoals vastgesteld door de Union Des Foires International (UFI), de internationale associatie van beursorganisaties. Het percentage is ook gelijk aan het percentage dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) adviseert op basis van een rapport van McKinsey & Company Inc.

Respons EvenementenFamilie

Om het evenementenaanbod overzichtelijk te rangschikken hanteren wij een ‘stamboomstructuur’: de Respons EvenementenFamilie® geeft de sector grafisch. Hiermee ontstaat een helder beeld van het containerbegrip ‘evenementen’.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen openbare en niet-openbare evenementen. Openbare evenementen (publieksevenementen) zijn voor iedereen toegankelijk. Of tegen betaling (entreeheffend) of zonder te betalen (vrij toegankelijk). Niet-openbare evenementen zijn alleen toegankelijk op uitnodiging of voor bezoekers die aangesloten zijn bij een bepaalde instantie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld vakbeurzen, vergaderingen, bedrijfsevenementen en relatiemarketingevents. Bij publieksevenementen onderscheiden we verder het regulier (jaarlijks of periodiek terugkerend) en het niet-reguliere aanbod.

Respons EvenementenSchijf

De EvenementenFamilie is nuttig bij het inzichtelijk maken van de tamelijke complexe evenementensector. Maar het geeft niet direct een overzicht van de verschillende vormen evenementen. Een festival, concert, sportwedstrijd of beurs komt zowel als openbaar als niet-openbaar evenement voor. Een voorstelling/concert zien we ook regelmatig terugkeren bij bedrijfsevenementen. Ook de ‘beurs’ komt zowel aan de niet-openbare kant (vakbeurs) als aan de openbare kant (publieksbeurs) voor.

Daarom heeft Respons de Evenementenschijf ontwikkeld, zodat:

 • er een zo zuiver mogelijke scheiding tussen ‘vorm’ (laag 1) en ‘inhoud’ (laag 2) gemaakt kan worden;
 • er combinaties tussen vorm en inhoud gemaakt kunnen worden;
 • evenementen standaard worden voorzien van twee ‘tags’ namelijk vorm en inhoud (o.a. jazz + festivals, voetbal + wedstrijden en ICT + beurzen).

Respons onderscheidt acht vormen, namelijk:

 1. Actief/sportief
 2. Beurzen
 3. Exposities
 4. Festivals
 5. Markten/kermissen
 6. Parades/optochten
 7. Voorstellingen/concerten
 8. Wedstrijden

De tweede laag van de classificatie gaat over de inhoud van het evenement. Bij de hoofdindeling naar inhoud zijn de volgende hoofdcategorieën vastgesteld:

 1. Sport
 2. Kennis & Economie
 3. Lifestyle
 4. Kunst

Iedere hoofdcategorie bestaat uit een groot aantal subcategorieën.

De indeling naar vorm en inhoud wordt geïllustreerd aan de hand van de Respons Evenementenschijf.

Evenementen definities als leidraad

Definities die we bij Respons hanteren zijn het resultaat zijn van gemaakte afspraken met betrokken partijen of brancheorganisaties.

Evenement
Er zijn tal van verschillende definities voor ‘evenement’ in omloop. De meest eenvoudige is terug te vinden in ‘De Dikke van Dale’: ‘publieke gebeurtenis’, een ‘happening’. Wellicht iets te kort door de bocht. Veel gemeenten en  (semi-) overheidsinstanties gebruiken de definitie uit de (model)-Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:24: ‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’.

Definities die worden gebruikt hebben dus vooral te maken met het doel waarvoor ze zijn opgesteld. bij Respons hanteren we een eigen definitie: ”Een evenement is een georganiseerde, verplaatsbare gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich daarvoor in een bepaald tijdvak en in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.”

Actief/sportief
Een ‘actief’ evenement is een vorm waarbij men zelf een activiteit uitvoert in plaats van een rol als toeschouwer. Een ‘sportief’ evenement is een vorm waarbij bezoekers alleen een rol als toeschouwer hebben.

Beurzen
Bij beurzen exposeren bedrijven uit een of meer sectoren met als doel te verkopen en/of te informeren. We onderscheiden twee soorten: vakbeurzen, waar zakelijke bezoekers komen, en publieksbeurzen, die zich richten op consumenten. (Bron: CLC-VECTA)

Exposities
Een vorm waarbij één of meerdere personen of organisaties objecten tonen (bijvoorbeeld kunstwerken) voor een publiek.

Festivals
De kern van een festival wordt gevormd door een aantal (tenminste twee) programma-onderdelen die opeenvolgend en/of gelijktijdig onder één noemer worden gepresenteerd. Een festival is een georganiseerde, tijdelijke gebeurtenis, bijgewoond door een groep mensen, die zich daarvoor in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.

Markten/kermissen
Hierbij verkopen deelnemende winkeliers, marktlieden of particulieren in een kraam of stalletje hun ‘waar’. Tevens is er gelegenheid voor ambachtslieden en marktlieden om demonstraties te geven.

Parades/optochten
Deze vorm bestaat uit een optocht van mensen, al dan niet in kostuums, maar ook in combinatie met o.a. vloten/boten, voertuigen, dieren en bloemen. Die laatste vorm wordt vaak ‘corso’ genoemd.

Voorstellingen/concerten
Hierbij treedt één artiest of groep op. Ook een optreden met een voorprogramma valt onder deze definitie.

Wedstrijden
Meerdere partijen trachten één of meerdere tegenstanders te overwinnen of te bewijzen dat zij beter zijn in een discipline dan de andere partij of partijen. Er zijn ter zake deskundigen in de vorm van een jury of scheidsrechters die het verloop van de wedstrijd toetsen aan opgestelde regels.

Respons Citymarketing definitie

Citymarketing is een vakgebied dat zich snel en breed ontwikkelt. In het verlengde ontstaan vervolgens nieuwe vakgebieden met elk hun eigen definities. Denk aan termen als placebranding, placemanagement en placemaking. Wij beperken ons tot citymarketing. Als basis gebruiken we de formulering van European Cities Marketing (ECM) die mede door ons is vorm gegeven: Citymarketing is a shared and common strategy to reach economic development and welfare for inhabitants, visitors and companies within cities. 

Onze overtuiging is dat citymarketing uiteindelijk ten gunste komt van bewoners. Voor ons zijn ook ondernemers overwegend bewoners. Daarom  hanteren we de volgende eigen Respons definitie: Citymarketing is een instrument dat bijdraagt aan welvaart en welzijn voor bewoners door vanuit een gezamenlijke en gedragen (merk)strategie de stad te positioneren naar bedrijven, bezoekers en bewoners.