Algemene voorwaarden dataproducten

Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Respons en opdrachtgevers van Respons. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen en voor zover schriftelijk bevestigd door Respons. Met de inwerkingtreding van deze voorwaarden vervallen alle eerdere versies.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door inzending (per post, e-mail of fax) van de ingevulde en ondertekende offerte (overeenkomst) van Respons door opdrachtgever en impliceert akkoordverklaring met deze voorwaarden en de verschuldigdheid van opdrachtgelden na uitvoering. De opdracht omvat datgene dat in de overeenkomst is beschreven.

Gebruiksrechten

Opdrachtgever verkrijgt het recht om informatie te gebruiken voor interne doeleinden, publicatie van informatie is zonder toestemming van Respons niet toegestaan. Ten aanzien van de publicatie van informatie gelden aanvullende  bepalingen, die in het volgende artikel staan beschreven. Doorverkoop van de informatie aan derden is niet toegestaan. Het gebruik van de gegevens ten aanzien van kennisbevordering gericht op advisering naar derden is wel toegestaan.

Publicatie van Respons- informatie

Bij gebruik door opdrachtgever van Respons- informatie voor publicatiedoeleinden gelden de volgende richtlijnen:

  • Afnemer verkrijgt een éénmalig gebruiksrecht op de geleverde informatie. Respons blijft te allen tijde eigenaar van de informatie
  • Voor publicatie van de informatie is schriftelijke toestemming van Respons noodzakelijk
  • De informatie mag alleen door de opdrachtgever worden gebruikt.
  • De informatie mag alleen voor het contractueel daartoe omschreven doel worden gebruikt.
  • Indien de opdrachtgever de gegevens voor andere doeleinden wenst te gebruiken, dan datgene wat contractueel is omschreven, dan dient daarvoor schriftelijke toestemming te worden gegeven door Respons. Voor een dergelijk hergebruik berekent Respons additionele kosten. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het andere gebruiksdoel dat de opdrachtgever voorstaat. Respons verplicht zich ertoe vooraf altijd inzicht te geven in de additionele kosten.
  • Het gebruiksrecht op de data wordt door Respons verleend voor een bepaalde, contractueel vastgelegde, periode.
  • Indien opdrachtgever de data wenst te gebruiken na het verstrijken van de contractueel vastgelegde periode, dan dienen de data geheel of gedeeltelijk te worden geactualiseerd. De kosten van een dergelijke actualisatie zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van een dergelijke actualisatie bedragen 50% van de kosten van de oorspronkelijke opdracht, voor de duur van zes maanden. Na de termijn van zes maanden na het verstrijken van de contractueel vastgelegde periode, vervalt bovenomschreven bepaling en dienen opdrachtgever en Respons een nieuw contract aan te gaan.
Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst is variabel en in de overeenkomst gedefinieerd. Bij het aangaan van een abonnement verbindt men zich tenminste voor 2 jaargangen, de verlengingsduur van een abonnement is 12 maanden. Het abonnement wordt stilzwijgend voor een jaar verlengd, indien de abonnee niet 2 maanden voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk heeft opgezegd.

Wijziging inhoud en kosten overeenkomst

Wijzigingen met betrekking tot de verkregen of verlangde informatie kunnen te allen tijde door opdrachtgever worden opgegeven, hetgeen kan leiden tot extra kosten. Respons houdt zich het recht voor om de hoogte van het bedrag dat contractueel is vastgelegd, aan het begin van een nieuwe contracts- of abonnementsperiode te wijzigen als blijkt dat de inhoud van de overeenkomst gedurende de afgelopen abonnementsperiode is gewijzigd (tenzij gedurende de abonnementsperiode de kosten in verband daarmee reeds zijn gewijzigd) of als kostenontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Betaling

De betaling van opdrachtgelden dient binnen 14 dagen na dagtekening van de rekening te zijn geschied, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever op de diensten van de overeenkomst wordt opgeschort en/of de overeenkomst wordt ontbonden. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de opdrachtgelden tot het eind van de opdrachtperiode. Het recht om de informatie te gebruiken gaat pas dan in als het verschuldigde opdrachtgeld is bijgeschreven op de bank- of girorekening van Respons.

Bij overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen van € 2.000,- (zegge tweeduizend Euro) en hoger, dient 25% van het totaalbedrag vooruit betaald te worden. Bij overschrijding van enige betalingstermijn zal de abonnee of opdrachtgever in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te hebben en is hij gehouden Respons een rente te vergoeden van 1,5% voor elke maand respectievelijk deel van een maand, die hij met betaling in gebreke is gebleven, onverlet het recht van Respons ter zake van niet tijdige betaling rechtsmaatregelen te nemen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100,- (zegge honderd Euro).

Respons is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen maximaal één keer per jaar te wijzigen op basis van de Dienstenprijsindex (DPI). Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven binnen zeven werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs, tenzij het een op grond van een wettelijke bepaling verplichte c.q. toegestane prijsverhoging betreft.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Respons is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

Aansprakelijkheid

Respons neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van opdrachten. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die eventueel in de overzichten voorkomen, omissies daaronder begrepen. Respons is niet verantwoordelijk voor claims van derde partijen voortvloeiende uit het gebruik van de informatie door de opdrachtgever.

Overmacht

Te late levering of het uitblijven van de levering door Respons veroorzaakt door overmacht, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op het ontbinden van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van Respons onafhankelijke omstandigheden, welke redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals storingen door brand, oproer en oorlog.

Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen – indien niet in overleg tot een oplossing wordt gekomen – worden voorgelegd aan de competente rechter in Amsterdam. Een geschil zal mede geacht worden aanwezig te zijn indien één der partijen een vordering van de wederpartij onbetaald laat zonder overigens de juistheid van de vordering te betwisten.

Respons is een handelsnaam van ReSpons Evenementen Monitor B.V. gevestigd in Amsterdam.

Amsterdam, juni 2021