Algemene voorwaarden consultancy en opdrachten

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Respons en opdrachtgevers van Respons voor de uitvoering van advies- en onderzoeksopdrachten, interimprojecten en presentaties. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen en voor zover schriftelijk beves-tigd door Respons. Met de inwerkingtreding van deze voorwaarden vervallen alle eerdere versies.

Op alle rechtsverhoudingen van Respons met zijn opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Als door de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden worden gehanteerd dan zullen deze wijken voor de onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Respons, dat zich tevens het recht behoudt de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van reden.

Overeenkomst
De opdracht omvat datgene dat in de overeenkomst is beschreven en Respons voert de opdracht uit op basis van de offerte en opdrachtbevestiging. Een overeenkomst komt tot stand door inzending (per post, e-mail) van de ingevulde en ondertekende offerte (overeenkomst) van Respons door opdrachtgever en impliceert akkoordverklaring met deze voorwaarden en de verschuldigdheid van opdrachtgelden na uitvoering. Offertes zijn gebaseerd op informatie, verkregen van de opdrachtgever. Respons zal de uit de overeenkomst voortvloeiende diensten (data en/of consultancy) uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. De uit de voeren diensten hebben het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Respons kan niet garanderen dat het door de opdrachtgever beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtgever verschaft aan Respons alle informatie die nodig is voor het goed en tijdig uitvoeren van de opdracht. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden zullen worden verricht door of via opdrachtgever, dan zal opdrachtgever ervoor zorg dragen dat deze werk-zaamheden tijdig en op de overeengekomen wijze worden uitgevoerd. Respons geeft zonodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. Respons is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.

Geheimhouding en eigendom
Opdrachtgever verkrijgt het recht om informatie te gebruiken voor interne doeleinden, publicatie van informatie is zonder toestemming van Respons niet toegestaan. Ten aanzien van de publicatie van informatie gelden aanvullende  bepalingen, die in het volgende artikel staan beschreven. Doorverkoop van de informatie aan derden is niet toegestaan. is verplicht tot geheimhouding naar derden van alle van de opdrachtgever verkregen informatie en gegevens over de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft Respons toestemming een korte beschrijving van de opdracht inclusief de naam van de opdrachtgever, op haar website of in andere uitingen, ter illustratie van haar expertise, te vermelden.

Duur van de overeenkomst tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht
De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt de opdracht totdat Respons heeft bericht dat de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen schriftelijk anders bericht, wordt hij geacht daar mee in te stemmen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt Respons niet in verzuim.

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Respons dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Respons de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.

De opdracht kan door Respons – zonder opzegtermijn – worden opgezegd indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties. De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van één maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden.

Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan Respons de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke ten minste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan Respons verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door Respons gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.

Respons is bevoegd om in plaats van de hierboven onder genoemde vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale voltooiing van de opdracht, naar de raming van Respons, nog zouden zijn verricht. Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht  terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als volgens de wet.

Inschakeling derden
Respons is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de opdracht, ook namens en op kosten van de opdrachtgever (d.w.z., ook buiten “onderaanneming”), diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt dan zal het de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. Het is mogelijk dat die derden hun aansprakelijkheid beperken. Het is Respons toegestaan om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden. Respons is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen ontvangen informatie. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met Respons.

Betaling
De betaling van opdrachtgelden dient binnen 14 dagen na dagtekening van de rekening te zijn geschied, bij gebreke waarvan het recht van de opdrachtgever op de diensten van de overeenkomst wordt opgeschort en/of de overeenkomst wordt ontbonden. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de opdrachtgelden tot het eind van de opdrachtperiode. Het recht om de informatie te gebruiken gaat pas dan in als het verschuldigde opdrachtgeld is bijgeschreven op de bank- of girorekening van Respons.

Bij overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen van € 2.000,- (zegge tweeduizend Euro) en hoger, dient 40% van het totaalbedrag vooruit betaald te worden. Bij overschrijding van enige betalingstermijn zal de opdrachtgever in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te hebben en is hij gehouden Respons een rente te vergoeden van 1,5% voor elke maand respectievelijk deel van een maand, die hij met betaling in gebreke is gebleven, onverlet het recht van Respons ter zake van niet tijdige betaling rechtsmaatregelen te nemen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100,- (zegge honderd Euro).

Bij een abonnement op een van dataproducten van Respons of bij langlopende consultancyopdrachten, is Respons gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen op basis van de CBS prijsindex. Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven binnen zeven werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs, tenzij het een op grond van een wettelijke bepaling verplichte c.q. toegestane prijsverhoging betreft. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Respons is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

Aansprakelijkheid
Respons neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van opdrachten. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en omissies die eventueel in de overzichten voorkomen of voortvloeien uit de uitvoering van opdrachten. Respons is niet verantwoordelijk voor claims van derde partijen op de opdrachtgever.

Overmacht
Te late levering of het uitblijven van de levering door Respons veroorzaakt door overmacht, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinden van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van Respons onafhankelijke omstandigheden, welke redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken, zoals: vertraagde levering of het uitblijven van levering van de gegevens aan Respons, werkstakingen en andere, Respons buiten haar schuld treffende storingen zoals brand, uitsluiting, oproer en oorlog.

Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van latere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen – indien niet in overleg tot een oplossing wordt gekomen – worden voorgelegd aan de competente rechter in Amsterdam. Een geschil zal mede geacht worden aanwezig te zijn indien één der partijen een vordering van de wederpartij onbetaald laat zonder overigens de juistheid van de vordering te betwisten.

Respons is een handelsnaam van ReSpons Evenementen Monitor B.V. gevestigd te Amsterdam.

Amsterdam, januari 2020