Als specialist in evenemententoerisme en citymarketing is Respons de ideale partij als uitvoerder van een diversiteit aan opdrachten op deze vakgebieden of natuurlijk een combinatie. Onze specialisten hebben een jarenlange ervaring en beschikken over zowel inhoudelijk als organisatorische vaardigheden.

Door de praktijkervaring kiezen wij voor een pragmatische aanpak. Als we documenten opleveren, doen we dan in onze kenmerkende stijl: compact, duidelijk, pragmatisch en praktisch. Omdat onze specialisten actief zijn (geweest) in de werkvelden weten we als geen ander hoe belangrijk het is om een modus te vinden die aansluit bij de belangen van stakeholders uit overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties en (culturele) instellingen. We snappen de  publiek – private wereld.

Als je kijkt naar de diversiteit aan opdrachtgevers snap je dat we het lastig is om dat wat we doen onder een noemer te vangen. Voor ons is elke opdracht maatwerk met een eigen plan van aanpak. Op deze pagina vind je een mix aan opdrachtgevers waar we recentelijk iets voor hebben gedaan. Sommigen zijn ons al jarenlang trouw en hebben we meerdere opdrachten voor uitgevoerd.

Wil je ook een opdracht door Respons laten uitvoeren, neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat we samen kunnen kijken of wij inderdaad de meest geschikte partij zijn om de opdracht uit te voeren en zo ja hoe we dan aan de slag (willen) gaan.

We beschikken over een divers bestand aan klanten. Enerzijds zijn er de afnemers van onze data producten, anderzijds voeren wij opdrachten uit. We hebben een selectie gemaakt van onze recente opdrachtgevers en maatwerk opdrachten:

Gemeente Zwolle

Positionering Evenementenstad

Zwolle wil haar positie als evenementenstad in Oost-Nederland versterken bij voorkeur met evenementen die passen bij de gewenste uitstraling van de stad. Daarbij wordt allereerst gekeken naar Zwolse evenementen die de potentie hebben om uit te groeien naar een bovenregionaal of zelf landelijk bereik. Verder wordt gekeken welke nieuwe grootschalige evenementen zouden aansluiten bij de Zwolse ambitie.

Respons adviseert wat er voor nodig is om deze doelen te realiseren. De opdracht wordt in samenwerking met onafhankelijk specialist Mark Schoots uitgevoerd (2020).

Sneekweek

Professionalisering organisatie

Als grootste Europese zeilevenement op binnenwater is Sneekweek uitgegroeid tot een belangrijk evenement met ook een festival in de binnenstad waar veel niet zeilers op af komen. De Sneekweek komt in een volgende fase en dat vraagt om professionalisering. Gemeente Súdwest Fryslân en Stichting Sneek Promotion gaven Respons opdracht om op basis van research, benchmarkonderzoek en stakeholder-interviews met de belangrijkste lokale spelers een gedragen voorstel te maken voor de op- en inrichting van een nieuwe organisatie inclusief taakstelling en werkwijze (2019).

Holland boven Amsterdam

Toeristisch Profiel

Holland boven Amsterdam (HBA) kent 3 verschillende deelregio’s. Om te komen tot een effectieve collectieve marketing aanpak voor het gebied is het werken op basis van duidelijke regioprofielen wenselijk. Respons heeft dit een overall profiel en enkele deelprofielen gemaakt voor de Regio Alkmaar (met Noordzeekustgebied). Vervolgens zijn deze gekoppeld aan doelgroepprofielen.

Met de uitkomst kan de destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam de gehele regio gerichter vermarkten. Respons werkte bij deze opdracht samen met Donder & Straal (2019).

VVV Tilburg

Stakeholders en VVV gastheerschap

De VVV in Tilburg voert de traditionele informatie- en receptiefunctie uit naar bezoekers en is onderdeel van de gemeente Tilburg. Waar ligt de toekomst voor de VVV en hoe wordt dit georganiseerd?

Respons geeft een advies op basis van interviews met de voornaamste stakeholders over mogelijk richtingen en combineert dit met eigen kennis. Hoe kan de invulling van de toeristische informatie, al dan niet als onderdeel van het totaal aan cityhospitality, er straks uitzien (2019)?

Gemeente Tilburg

Belang Tilburgs Kermis

De Tilburgse Kermis is de grootste van Nederland en het effect in zowel economisch als maatschappelijk opzicht en in media exposure is groot. De gemeente Tilburg heeft behoefte aan een actueel multidisciplinair inzicht naar de effecten van de Tilburgse Kermis. Daarnaast ziet de gemeente graag een toets van het gevoerde kermisbeleid. Wat ging er goed, welke actiepunten zijn uitgevoerd en waar liggen verbeterkansen?

Respons is gevraagd deze opdrachten uit te voeren en wij doen dit in samenwerking met het Sports & Events Research Centre en Esther Cremer Vrijetijdsbeleid & Projecten (2020).

Zaanse Schans

Praktische Marketing

Deze opdracht kent meerdere onderdelen. Allereerst stellen we een jaarplan 2020 op voor de communicatie en PR van de Zaanse Schans. Voor dit jaar kijken we nadrukkelijk hoe er daarbij kan worden aangehaakt op grootschalige evenementen, en met name binnen de Metropoolregio Amsterdam, zoals Sail. Vervolgens verzorgen we praktische ondersteuning bij de uitvoering van de communicatie. Daarnaast schrijven we een advies ten aanzien van de rollen, taken en positie van de Marketing Adviescommissie zoals die sinds enkele jaren functioneert (2020).

Destinatie NL

Gedragen beleid- & strategie ontwikkeling

Kennisnetwerk Destinatie Nederland is hét kennisnetwerk van, voor en door VVV- en destinatie marketing organisaties en bedoeld om relevante kennis uit het werkveld te delen en informatie uit te wisselen. Respons is gevraagd om op verschillende vlakken te adviseren. Zo hebben we via interviews bij deelnemers van het netwerk een beeld geschetst van de door hen gewenste toekomstige koers en begeleidden we diverse workshops en projecten zoals ‘de toekomst van de DMO’ (2019 – 2020).

Gemeente Dordrecht

Relocatie kermis & circus

Dordrecht wil de Spuiboulevard in het centrum herinrichten. De boulevard doet dienst als locatie voor een aantal jaarlijkse evenementen waaronder de Zomerkermis in juni. In de nieuwe opzet is er geen plek meer voor de kermis. De rondreizende circussen die eerder in het centrum plaatsvonden zijn al verplaatst naar de rand van de stad.

Voordat er een beslissing over een permanente relocatie voor dergelijke evenementen wordt genomen, wil de gemeente inzicht hebben in de ontwikkeling van kermissen en circussen in het land (2019).

Hoorn Marketing

Nieuwe start citymarketing

Hoorn Marketing kende een valse start. Er was onduidelijkheid over de opdracht(en) en de verhoudingen met de stakeholders bleken niet goed. Uit een Respons sessie met diverse stakeholders in 2019 bleek er echter voldoende draagvlak te zijn voor citymarketing.

Respons werkt nu samen met de belangrijkste stakeholders aan een nieuw plan voor Hoorn Marketing waarbij collectief de uitgangspunten en koers voor de komende jaren worden bepaald en vastgelegd. Dat gebeurt via interviews en een collectieve sessie. Daarna wordt gewerkt aan een breed draagvlak en aan passende plannen voor 2021 (2020).

MECC Maastricht

Impact Songfestival

Na de Nederlandse winst op het songfestival konden steden  zich aanmelden voor de organisatie van de editie 2020. Een van de plaatsen die dat wilde is Maastricht.

Om te komen tot een goede basis voor (politieke) besluitvorming voor kandidaatstelling is Respons gevraagd een economische en media impact analyse opgesteld. In korte tijd hebben wij dat samen met SERC kunnen doen en heeft Maastricht zich officieel genomineerd. Uiteindelijk ging het songfestival naar Rotterdam (2019).

Visit Brabant

Begeleiding herijking strategie

Visit Brabant bestaat 5 jaar als provinciale organisatie en heeft aangetoond een belangrijke schakel te zijn op het gebied van destinatiemarketing en productontwikkeling. Omdat het huidige strategisch plan afliep, diende dit te worden herijkt met behoud van het goede en ruimte voor vernieuwing.

Respons is gevraagd om management en stakeholders uit de sector uit te dagen mee te denken over een vernieuwing van de richting van Visit Brabant ondermeer door het inbrengen van eigen expertise en het begeleiden van discussies (2019).

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Evenementen inventarisatie

Evenementen zijn belangrijk om Holland boven Amsterdam te promoten naar bezoekers én economische spin off te realiseren. Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord werkt met gemeenten aan een overkoepelende evenementenstrategie.

Respons is gevraagd regionale ontwikkelingen van het evenementenaanbod in kaart te brengen en te relateren aan het landelijke beeld. Daarnaast zijn evenementen getoetst aan de kernwaarden van het gebied. De rapportage is de basis voor de uiteindelijke evenementenstrategie (2019).